Cytoreductie en HIPEC voor colorectale carcinomatose. Dr. Stefaan Mulier Park Leopold Ziekenhuis, Brussel - PDF Gratis download (2024)

Transcriptie

1 Cytoreductie en HIPEC voor colorectale carcinomatose Dr. Stefaan Mulier Park Leopold Ziekenhuis, Brussel

2 HIPEC: H yperthermic I ntra- PE ritoneal C hemotherapy

3 lymfeklieren lever peritoneum colorectaal carcinoom

4 peritoneale carcinomatose

5 obstructie

6 overlijden

7 peritoneale carcinomatose: behandeling tot vóór enkele jaren: ongeneesbaar mediane overleving van 6-8 m chemotherapie ± minimale palliatieve chirurgie Glehen, J Clin Oncol 2004

8 peritoneale carcinomatose: behandeling sinds september 2003: HIPEC geeft een duidelijke verbetering van de overleving lijkt sommige patiënten te genezen Verwaal, J Clin Oncol 2003

9 Cytoreductie en HIPEC voor colorectale carcinomatose inleiding techniek resultaten indicaties

10 fysiologie van het peritoneum

11

12 oppervlak van 2 2 m

13 buikholte mesotheel bindweefsel capillairen Detroz, 2004

14 peritoneum: secretie dundarm

15 peritoneum: absorptie diafragma omentum

16 peritoneale carcinomatose: distributie van de noduli

17 Sugarbaker, Surg Clin N Am 2003

18 HIPEC: 1. cytoreductie macroscopische tumorhaarden 2. intraperitoneale chemo microscopische tumorhaarden

19 1. cytoreductie: resectie

20 1. cytoreductie: resectie

21

22

23 1. cytoreductie: coagulatie

24 Detroz, 2004

25 Detroz, 2004

26 intraveneuze chemo IV

27 intraperitoneale chemo IV

28 intraperitoneale chemo IV 38 37

29 intraperitoneale chemo

30 intraperitoneale chemo

31 synergie -cytoreductie: behandelt geen microscopische tumorhaarden -intraperitoneale chemo: onwerkzaam op macroscopische tumorhaarden

32 Cytoreductie en HIPEC voor colorectale carcinomatose inleiding techniek resultaten indicaties

33 HIPEC: techniek 1. installatie 2. exploratie 3. cytoreductie 4. peroperatieve chemo 5. reconstructie 6. drains

34 Installatie

35 Installatie

36 Installatie beenhouders: preventie van zenuwen spiercompressie

37 Installatie matras: preventie decubitus

38 Installatie Bair hugger: preventie hypo/hyperthermie

39 Installatie klassiek afdekken

40 Installatie klassiek afdekken

41 Installatie klassiek afdekken

42 Installatie klassiek afdekken

43 keizersenee afdekset preventie lekkage chemo

44 HIPEC: techniek 1. installatie 2. exploratie 3. cytoreductie 4. peroperatieve chemo 5. reconstructie 6. drains

45 exploratie Sugarbaker, Surg Clin N Am 2003

46 1. Uitgebreidheid? Peritoneal Cancer Index

47

48 1. Uitgebreidheid? Sugarbaker peritoneal cancer index Peritoneal Cancer Index

49 2. Resecabiliteit? (1) resecabel niet resecabel 1.5 m residuele dundarm

50 2. Resecabiliteit? (2) leverhilus

51 2. Resecabiliteit? (3) maagantrum

52 3. Levermetastasen? lever

53 3. Levermetastasen? echografie perop

54 HIPEC: techniek 1. installatie 2. exploratie 3. cytoreductie 4. peroperatieve chemo 5. reconstructie 6. drains

55 xyphopubische incisie Sugarbaker, Surg Clin N Am 2003

56 omentum resectie Sugarbaker, J Surg Oncol 2007

57 resectie rechter colon en dundarm

58 resectie rechter colon en dundarm

59 rectosigmoïdresectie + hysterectomie

60 carcinomatose voor uterus Blaas Uterus

61 carcinomatose achter uterus Uterus Rectum

62 Sugarbaker, Surg Clin N Am 2003 rectosigmoïdresectie + hysterectomie

63 rectosigmoïdresectie + hysterectomie

64 decollement peritoneum diafragma Glehen, Lancet 2004

65 resectie diafragma Sugarbaker, J Surg Oncol 2007

66 resectie parietaal peritoneum Sugarbaker, Surg Clin N Am 2003

67 resectie parietaal peritoneum Sugarbaker, J Surg Oncol 2007

68 andere mogelijke resecties cholecystectomie splenectomie partiele cystectomie

69 HIPEC: techniek 1. installatie 2. exploratie 3. cytoreductie 4. peroperatieve chemo 5. reconstructie 6. drains

70 plaatsen kader

71 ophangen van de buikwand Coliseum

72 ophangen van de buikwand Coliseum

73 plaatsing drains Sugarbaker, Surg Clin N Am 2003

74 temperatuur sonde drain

75

76 plaatsing drains

77 veld afzuigslang damp

78 extracorporele circulatie

79 extracorporele circulatie

80 extracorporele circulatie Kianmanesh, J Chir 2009

81 manuele hom*ogenisatie

82

83 Mitomycine C 41 C 41 C 0 min: 1/2 dosis 41 C 30 min: 1/4 60 min: 1/4

84 veiligheidsrisico s van HIPEC spatten van chemotherapie op: -huid -ogen (inhalatie van chemotherapiedampen)

85 veiligheidsmaatregelen operatieveld personeel operatiezaal veiligheidsprotocol

86 veiligheidsmaatregelen operatieveld keizersnee afdekset

87 veiligheidsmaatregelen operatieveld plastic afdekking afzuigen dampen

88 veiligheidsmaatregelen personeel iedereen verlaat de operatiezaal geen zwangeren geen moeders borstvoeding

89 veiligheidsmaatregelen personeel ondoordringbare: hoofd en schouder afdekking masker met filter en scherm dubbele handschoenen schort schoenovertrekken

90 veiligheidsmaatregelen operatiezaal deur gesloten negatieve druk HIPEC

91 veiligheidsmaatregelen operatiezaal KIT

92 veiligheidsmaatregelen veiligheidsprotocol Clinique du Parc Léopold Debulking et HIPEC: matériel et procédures Dr. Stefaan Mulier en collaboration avec: Mme Bertrand, Corine Mr. Bouche, Jean-Marc Mme Carpintero, Reyes Mr. Chaval, Olivier Dr. Claes, Jean-Pierre

93 Stewart 2005 Ann Surg Oncol technische varianten open gesloten

94 technische varianten Sugarbaker 1998 gesloten

95 technische varianten postoperatief

96 HIPEC: techniek 1. installatie 2. exploratie 3. cytoreductie 4. peroperatieve chemo 5. reconstructie 6. drains

97 recoupe sectievlakken Sugarbaker, Surg Clin N Am 2003

98 reanastomose Sugarbaker, Surg Clin N Am 2003

99 beschermende ileostomie

100 HIPEC: techniek 1. installatie 2. exploratie 3. cytoreductie 4. peroperatieve chemo 5. reconstructie 6. drains

101 drains

102 twee thoraxdrains vacutainer vacutainer

103 gastrostomie zak

104 voedingsjejunostomie

105 drie abdominale drains zak zak zak

106 twee subcutane redons fles fles

107 fles vacutainer zak zak vacutainer zak zak zak fles

108

109 3 dagen HIPEC: intensive care monitoring hydro-ionisch evenwicht (brandwondenpatiënt) correctie hypoalbuminemie correctie stollingsfactoren monitoring pijnbehandeling (epidurale)

110 2-6 weken HIPEC: afdeling gastroparese: evacuerende gastrostomie voedingsjejunostomie revalidatie kinesitherapie

111 HIPEC: ambulant revalidatie kinesitherapie regelmatige follow-up consultatie adjuverende chemotherapie 6 maanden

112 Cytoreductie en HIPEC voor colorectale carcinomatose inleiding techniek resultaten indicaties

113 IPEC voor colorectal carcinomatose: resultaten complicaties overleving quality of life

114 HIPEC: complicaties ~ chemotherapie: niet specifiek neutropenie thrombopenie

115 HIPEC: complicaties ~ chemotherapie: specifiek oxaliplatin: hyperglycemie/ electrolietenstoornissen (frekwent) herhaalde onverklaarde bloeding (zeldzaam)

116 HIPEC: complicaties ~ operatie: niet specifiek bloeding infectie

117 HIPEC: complicaties ~ operatie: specifiek naadlekkage compressie van zenuwen/spieren/huid pleura uitstorting

118 HIPEC: complicaties morbiditeit: 25-66% mortaliteit: 2-15% Verwaal, J Clin Oncol 2003

119 HIPEC: complicaties uitgebreidheid van de resectie risicofactoren Stephens Ann Surg Oncol 1999, Verwaal J Surg Oncol 2004

120 Shen, Ann Surg Oncol 2004 HIPEC: complicaties obstructie, ascites en/of slechte algemene toestand: 15% geen obstruction, geen ascites, goede alg. toestand: 4%

121 IPEC voor colorectal carcinomatose: resultaten complicaties overleving quality of life

122 HIPEC: 5 jaars overleving gerandomiseerde trial klassieke R/ : 0% Verwaal, J Clin Oncol 2003

123 HIPEC: 5 jaars overleving gerandomiseerde trial ~1 jaar HIPEC: 20% klassieke R/ : 0% Verwaal, J Clin Oncol 2003

124 HIPEC: 5 jaars overleving carcinomatose index <10 : 50% : 20% >20 : 0% Sugarbaker Cancer Chemoth Pharmac, 1999

125 HIPEC: 5 jaars overleving volledigheid van resectie volledig: 40% onvolledig: 0% Sugarbaker Cancer Chemoth Pharmac, 1999

126 HIPEC: 5 jaars overleving algemene toestand goed slecht Shen, Ann Surg Oncol 2004

127 HIPEC: 5 jaars overleving obstructie geen obstructie obstructie Shen, Ann Surg Oncol 2004

128 HIPEC: 5 jaars overleving ascites geen ascites ascites Shen, Ann Surg Oncol 2004

129 HIPEC: 5 jaars overleving levermetastasen métastases geen metastasen metastasen Shen, Arch Surg 2003

130 HIPEC: 5 jaars overleving levermetastasen métastases beperkte levermetastasen, beperkte carcinomatose Elias, EJSO, 2006

131 IPEC voor colorectal carcinomatose: resultaten complicaties overleving quality of life

132 HIPEC: quality of life quality of life verminderd gedurende 3 maanden 87% van long-time survivors: goede/excellente quality of life Verwaal 2004 Schmidt 2005 McQuellon 2003

133 Cytoreductie en HIPEC voor colorectale carcinomatose inleiding techniek resultaten indicaties

134 HIPEC for colorectal carcinomatosis: indicaties goede algemene toestand biologische leeftijd < 70 jaar geen ascites geen obstructie geen/beperkte levermetastasen motivatie!

135 HIPEC for colorectal carcinomatosis: indications Eindbeslissing peroperatief! beperkte carcinomatose (index < 20) volledige resectie mogelijk

136 Cytoreductie en HIPEC voor colorectale carcinomatose conclusies zware ingreep, morbiditeit en mortaliteit overlevingsvoordeel bewezen in gerandomiseerde trial aangewezen in geselecteerde patiënten

137 Dr. Stefaan Mulier Park Leopold Ziekenhuis, Brussel

Cytoreductie en HIPEC voor colorectale carcinomatose. Dr. Stefaan Mulier Park Leopold Ziekenhuis, Brussel - PDF Gratis download (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanael Baumbach

Last Updated:

Views: 5804

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanael Baumbach

Birthday: 1998-12-02

Address: Apt. 829 751 Glover View, West Orlando, IN 22436

Phone: +901025288581

Job: Internal IT Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Motor sports, Flying, Skiing, Hooping, Lego building, Ice skating

Introduction: My name is Nathanael Baumbach, I am a fantastic, nice, victorious, brave, healthy, cute, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.