Wat is een ETF en hoe kun je ETF beleggen? (2024)

Wat is een ETF en hoe kun je ETF beleggen? (1)

01 jul 2021

± 10 minuten

Wat kun je lezen in dit artikel:

Wat is de betekenis van ETF? Hoe werkt een ETF? Geschiedenis en populariteit De voordelen van ETF's De nadelen van ETF's Hoe kun je ETF beleggen? verschillen tussen beleggingsfondsen en ETF's

Een ETF is een beleggingsproduct dat eenbeursindexvolgt. Het wordt ook wel eentrackerofindextrackergenoemd. Door te beleggen in een ETF kun je metéén transactiein eencomplete beursindexbeleggen. Zo kun je met een indextracker makkelijk hetzelfde koersverloop,rendementenrisicoals een index behalen.

Alles weten over beleggen in ETF's?

Klik hier voor alle informatie en andere artikelen over dit onderwerp.

Alles weten over beleggen in ETF's?

Wat is de betekenis van ETF?

De letters ETF staan voorExchange Traded Fund.

Exchange Tradedbetekent ‘verhandeld op de beurs’. Een ETF kan – net zoals een regulier aandeel – gedurende de openingstijden van de beursonbeperkt worden aangekocht of verkocht.

Fundstaat voor ‘fonds’, ofwelbeleggingsfonds. Net als een beleggingsfonds bestaat een tracker uit een mandje van een (groot) aantal verschillendeaandelenofobligaties.

Hoe werkt een ETF?

Een indextracker kun je vergelijken met eenbeleggingsfonds. Zie het als een mandje met aandelen of obligaties. Het verschil is, dat het mandje van de ETF uit preciesdezelfde beleggingenindezelfde verhoudingals een index bestaat.

Als de waarde van de index stijgt, zal de waarde van de indextracker ook stijgen. Daalt de index, dan daalt de tracker ook. Op die manier wordt hetkoersverloop van de index gevolgd.

Neem als voorbeeld een AEX ETF. Deze ETF bestaat uit dezelfde 25 aandelen als de NederlandseAEX Index.

Stijgt de AEX Index met 5%, dan stijgt de AEX ETF ook met 5%. Daalt de AEX Index, dan daalt ook de AEX ETF. Je hoeft dus niet zelf alle aandelen uit de index meer te kopen om in de AEX te beleggen.

Geschiedenis en populariteit

De eerste, succesvolle lancering van een indextracker vond plaats in 1993.State Street Global Investorsintroduceerde deSPDR S&P 500 ETF. Deze volgde de bekende Amerikaanse. Tot op de dag van vandaag is dit nog steeds een van de grootste en meest verhandelde ETF’s ter wereld.

Sinds de eerste tracker in 1993 is depopulariteit enorm toegenomen. Eind 2009 bereikte het totaal belegd vermogen in ETF’s de grens van 1.000 miljard dollar. Eind 2018 stond de teller op bijna 4.700 miljard dollar.

Ook het aanbod is gigantisch toegenomen. Inmiddels zijn er bijna7.000 verschillende indextrackersom uit te kiezen. Enige kennis en kunde is daarom noodzakelijk.

De voordelen van ETF's

ETF’s zijn niet voor niets enorm populair geworden. Zowel beginnende als professionele beleggers erkennen de vele voordelen.

Spreiding: Met ETF’s kan gemakkelijk een goedgespreide beleggingsportefeuilleworden opgebouwd. En dat zonder dat je zelf alle individuele aandelen hoeft aan te kopen.

Wie bijvoorbeeld een indextracker op deMSCI World Indexkoopt, belegt met één simpele transactie in ruim 1.600 aandelen uit verschillende sectoren over de hele wereld. Met de brede spreiding die trackers bieden,voorkomje dat slechte resultaten van één bedrijf, sector of regio je beleggingsresultaten negatief beïnvloeden.

Let wel, er zijn ook trackers die een hele specifieke markt volgen en daardoor minder goed gespreid zijn.

Lage kosten: Dekostenvan ETF’s zijn aanzienlijk lager ten opzichte van traditionele beleggingsfondsen. Omdat trackerssimpelweg een index volgen, zijn er geen kosten voor markt research en dure fondsmanagers.

Eenvoud en transparantie: Beleggen in indextrackers is relatief eenvoudig. Het aankopen ervan isniet andersdan het aankopen van een aandeel. Daarnaast is op de website van aanbieder veel informatie te vinden, zoals de actuele samenstelling.

Verhandelbaarheid: ETF’s staan in de regel bekend om hun goede verhandelbaarheid. Net zoals een aandeel kan een tracker gedurende de handelsdagdoorlopendworden aangekocht en verkocht. Daarnaast zorgen zogenaamde‘liquidity providers’ervoor dat er bijna altijd tegen een goede prijs kan worden gehandeld.

Thematisch beleggen: Naast gespreid beleggen kun je door middel van indextrackers ook juist thematisch beleggen. Met een tracker kan eenvoudig in eenspecifiek deelvan de beleggingsmarkt worden belegd. Zo kun je bijvoorbeeld een index van een specifieke sector of land volgen.

Ook kan je met ETF’s eenvoudigduurzaamworden belegd. Zo zijn er veel trackers die gebaseerd zijn op een index, maar die alleen in die aandelen van de index beleggen die voldoen aan deESG-criteria.

Zelf een portefeuille van individuele beleggingen samenstellen met een bepaald thema is vaak ergkostbaareningewikkeld.

De nadelen van ETF's

Het voornaamste nadeel van ETF’s is dat het rendement in de regelnooit hogerwordtdan de index. Als belegger geef je de kans op om de index te verslaan.

Daarnaast bestaat het risico dat het rendement van de tracker te verachterblijftbij de index die wordt gevolgd. Oorzaken hiervoor zijn vaakkostenen verschillen in samenstelling van de onderliggende beleggingen. Het verschil in rendement tussen de indextracker en de index wordt detracking erroroftracking differencegenoemd.

Hoe kun je ETF beleggen?

Omzelf te beleggenin trackers heb je een beleggingsrekening nodig bij eenbrokerof bank. Voorbeelden hiervan zijn BinckBank, ING, ABN, DEGIRO en Lynx. Vervolgens kun je zelf aan- en verkooporders inleggen.

Bij hetselecteren van ETF’szijn er een aantal zaken om rekening mee te houden. Deze bespreken we hier.

Verschillende aanbieders

Door de jaren heen zijn veelverschillende aanbiedersvan ETF’s op de markt gekomen. Dit zorgt enerzijds voor eengroot aanbodengenoeg vergelijkingsmateriaal. Aan de andere kant wordt het hierdoor ook steedslastigerom een geschikte aanbieder tekiezen. De bekendste en grootste aanbieders op de Europese ETF-markt zijn iShares, Vanguard, SPDR, Lyxor, UBS, Amundi en DWS.

Synthetisch vs fysiek

Je kunt bij ETF’s onderscheid maken tussenfysiekeensynthetischeETF’s. Fysieke trackers hebben we in dit artikel tot dusver beschreven. Ze bevatten precies die aandelen die ook in de gevolgde index zitten.

Synthetische trackers volgennietprecies de onderliggende index. Deze proberen alleenhetzelfde rendementals de index te creëren, maar doen dit door middel van andere beleggingsproducten, vaakderivaten.

De structuur van een synthetische ETF is een stukingewikkelderen brengt ook eenhoger risicomet zich mee. Kijk dus goed of de tracker die je koopt fysiek of synthetisch is.

In ons artikelFysieke en synthetische replicatie bij ETF’svind je hier meer informatie over.

Verschillende soorten

ETF’s zijn er in alle soorten en maten. We kunnen ze indelen in een aantal verschillende categorieën:

 • Beleggingscategorieën: aandelen, obligaties,grondstoffen,valuta’s.
 • Landen en regio’s: Azië, Eurozone, Nederland, Japan.
 • Sectoren: Gezondheidszorg, technologie, consumentengoederen.
 • Thematisch:Smallcap(kleine bedrijven),Growth(groeibedrijven), ESG (duurzaam)

ETF kosten

De kosten van ETF’s zijn onder te verdelen indoorlopende kosteneneenmalige kosten. De doorlopende kosten worden automatisch in de koers van het product verwerkt.

Doorlopende beheerkosten: Dit zijn de jaarlijkse kosten die deaanbiederin rekening brengt voor het beheer van de ETF. Meestal is dit een percentage van het belegd vermogen. Gemiddeld bedragen deze zo’n 0,20% per jaar.

De doorlopende beheerkosten worden ook wel ‘Lopende kosten’ of ‘Total Expense Ratio’ (TER) genoemd. Je kunt deze kosten vinden op de website van de aanbieder, de factsheet of de Essentiële beleggersinformatie (EBI of KIID).

Doorlopende interne transactiekosten: Dit zijn detransactiekostendie de ETF zelf maakt om de beleggingen aan te kopen en in overeenstemming te houden met de index. Dit betreft eveneens een percentage dat gemiddeld uitkomt op 0,03%. Dit percentage moet apart worden opgevraagd bij de aanbieder.

Eenmalige transactiekosten (broker): Om een ETF aan te kopen of te verkopen betaal je als belegger transactiekosten. Deze zijn afhankelijk van de broker, bank of vermogensbeheerder waar u handelt. Op uw transactienota staan de transactiekosten per transactie vermeld.

Eenmalige spreadkosten (beurs): Dit zijn de impliciete kosten die u op de beurs betaald bij een transactie in een indextracker. De spread is het verschil tussen de aan- en verkoopprijs(bied- en laatkoers) op de beurs. Bij trackers waarin veel wordt gehandeld, is de spread in de regel kleiner en zijn de kosten dus lager.

Wil je meer weten over het vergelijken van kosten? Lees dan onze blogHoe kun je ETF kosten vergelijken?

Geld laten beleggen in trackers

Je kunt er ook voor kiezen om jouw geld telaten beleggendoor eenvermogensbeheerder. Veel professionele vermogensbeheerders maken tegenwoordig gebruik van ETF’s.

BijAxento vermogensbeheerbeleggen we uitsluitend induurzame indexfondsen en ETF’s. Zo heb je zelf geen omkijken naar het beleggen en kun je profiteren van het (mogelijke) rendement en de brede spreiding van indexfondsen en ETF’s. Je kunt je vermogen al bij ons laten beleggen vanaf €7.500.

“Talking about ETFs is like talking about people. There are good ones, and there are bad ones.”

Jack Bogle

verschillen tussen beleggingsfondsen en ETF's

Indextrackers vertonen veel overeenkomsten met beleggingsfondsen. Toch zijn er een aantalbelangrijke verschillen. Die geven we weer in onderstaande tabel.

- ETF Beleggingsfonds
Doel Index volgen Index verslaan
Spreiding Hoog Hoog
Beleggingsstrategie Passief Actief
Kosten Laag Hoog
Verhandelbaarheid Onbeperkt 1 x per dag
Transparantie Hoog Laag

Bekijk video Wat is een ETF en hoe kun je ETF beleggen?

Deel via social media:

I'm an expert in the field of Exchange Traded Funds (ETFs), with a deep understanding of their structure, history, and advantages and disadvantages. My knowledge extends to the nuances of ETF investing, different types of ETFs, and the key factors to consider when choosing and managing an ETF portfolio.

Now, let's delve into the concepts discussed in the article you provided:

1. What is the meaning of ETF?

 • ETF stands for Exchange Traded Fund. It is a tradable investment product that tracks a specific stock market index. The term "Exchange Traded" means it can be bought or sold on the stock exchange during trading hours.

2. How does an ETF work?

 • An ETF is comparable to a basket of stocks or bonds. It mirrors the composition of a particular index. If the index rises, so does the value of the ETF; if the index falls, the ETF value also declines. For example, an AEX ETF would include the same stocks as the Dutch AEX Index, providing investors with exposure to the index's performance.

3. History and popularity of ETFs:

 • The first successful ETF, the SPDR S&P 500 ETF, was launched in 1993 by State Street Global Investors. It tracked the well-known S&P 500 Index. Since then, the popularity of ETFs has surged, reaching a total invested capital of over $4.7 trillion by the end of 2018.

4. Advantages of ETFs:

 • ETFs offer benefits such as diversification, low costs, simplicity, transparency, and ease of trade. They allow investors to build a diversified portfolio with one transaction, avoiding the need to individually purchase all the stocks in an index.

5. Disadvantages of ETFs:

 • The primary drawback is that the return on ETFs typically doesn't exceed the index it tracks. There's also the risk of tracking error, where the ETF's performance lags behind the index due to costs or differences in underlying investments.

6. How to invest in ETFs:

 • To invest in ETFs, you need a brokerage account with platforms like BinckBank, ING, ABN, DEGIRO, or Lynx. You can place buy and sell orders for ETFs through these platforms. It's crucial to consider factors like different providers, physical vs. synthetic ETFs, and the variety of ETF categories.

7. Differences between ETFs and mutual funds:

 • ETFs and mutual funds have key distinctions, including their objectives, level of diversification, investment strategy, costs, tradability, and transparency. ETFs typically follow an index passively, while mutual funds aim to outperform the market actively.

This overview provides a comprehensive understanding of the key concepts related to ETFs. If you have specific questions or need further clarification on any aspect, feel free to ask.

Wat is een ETF en hoe kun je ETF beleggen? (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Reed Wilderman

Last Updated:

Views: 5940

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Reed Wilderman

Birthday: 1992-06-14

Address: 998 Estell Village, Lake Oscarberg, SD 48713-6877

Phone: +21813267449721

Job: Technology Engineer

Hobby: Swimming, Do it yourself, Beekeeping, Lapidary, Cosplaying, Hiking, Graffiti

Introduction: My name is Reed Wilderman, I am a faithful, bright, lucky, adventurous, lively, rich, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.